ജർമ്മനിയിലെ ഇന്ത്യക്കാർ ഗണപതി ഉത്സവം ആഘോഷിക്കുന്നു

ജർമ്മനിയിലെ ബെർലിനിൽ ഗണപതി ഉത്സവം ആഘോഷിക്കുന്നു. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ വസായിൽ നിന്നുള്ള അശ്വതി സുരേഷ് നായരിനോടപ്പം , പരാഗ്. പി ,അക്ഷയ് .ഡി,…

Activist moves HC for documents regarding Shinde govt formation | Mumbai news

A Navi Mumbai-based social activist has filed a writ petition in the Bombay High Court (HC)…

‘Can’t Disrupt Ties With Modi For Trudeau’: Biden Aide Says U.S. To Stay Out Of India-Canada Spat

Published on Sep 24, 2023 09:11 PM IST The US is likely to stay out of…

Biometric survey for SRA scheme begins in Navi Mumbai slums | Mumbai news

NAVI MUMBAI Navi Mumbai, India – Sept. 21, 2023:Biometric survey for SRA scheme begins in Navi…

Nijjar’s Killing In Canada Spooks FBI; Sikh Extremists In U.S. Warned ‘They May Be Killed Next’

Published on Sep 24, 2023 08:22 PM IST FBI agents reached out to several Sikh people…

Jaishankar, QUAD FMs Tell Putin To Not Buy Weapons From North Korea | India’s Message For Russia

Published on Sep 24, 2023 08:24 PM IST Foreign Ministers of the QUAD, including US, India,…

Kyiv Fails To Breach Russian Defences In Zaporizhzhia; Loses Western Vehicles In The Process

Published on Sep 24, 2023 08:38 PM IST The Russian forces have made life hell for…

At least 16 killed in coal mine fire in China | World News

At least 16 people were killed when a fire broke out at the Shanjiaoshu Coal Mine…

‘Hindu Canadians are fearful’: MP from Justin Trudeau’s party amid row | World News

Liberal party MP Chandra Arya said that Hindu Canadians were fearful after threats issued by extremist…

All about asteroid Bennu, a ticking n-bomb and NASA’s mission to prevent it | World News

Asteroid Bennu, named after an ancient Egyptian mythological bird, that is associated with the Sun, creation…

Putin’s Lethal Freefalling Bombs Confuse Ukraine’s Defence Systems, Inflict Heavy Damage | Watch

Published on Sep 24, 2023 07:07 PM IST Russia’s air-dropped bombs are turning out to be…